Mitjançant la present Política de Privacitat, l'informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals recollides per AKUREYRI mitjançant la utilització de la present pàgina web.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

AKUREYRI denominació comercial titularidat de Montserrat Ansede Santana amb NIF 46564932Y.
Domicili : C/ Pi i Margall, 73 – Mercat Estrella – Parades 29 a 41 - 08024 Barcelona. Correu electrònic: akureyri@akureyri.cat

AMB QUINES FINALITATS TRATAREM LES SEVES DADES I QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER A TRACTAR-LOS ?

A AKUREYRI tractem les dades personals que ens faciliti, així com totes aquelles que siguin recollides a través de la pàgina web, i els que derivin de la seva relació amb nosaltres amb les finalitats exclusives:

Creació de perfil d'usuari: Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de crear- li un perfil de compte d'usuari el que li permetrà efectuar la compra de productes, accedir a totes les seves comandes i gestionar-les, mostrar la seva opinió respecte dels productes comprats i articles compartits al blog i gestionar les seves dades personals. La base legal per al tractament de les seves dades personals serà l'execució de la relació contractual segons el que preveuen els Termes i Condicions Generals de Venda, que vostè accepta en el moment de crear-se un perfil per a la utilització de la nostra pàgina web.

Procediment de compra de productes: Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar degudament el procediment de compra dels productes seleccionats, així com qualsevol qüestió relacionada amb aquest com podria ser la devolució de productes o les incidències al llarg de l'procediment. La base legal per al tractament de les seves dades personals serà l'execució de la relació contractual segons el que preveuen els Termes i Condicions Generals de Venda que accepta en el moment de la compra dels productes.

Formulari comentari bloc: Gestionar la correcta publicació del seu comentari al nostre bloc. La base legal per al tractament de les seves dades personals serà el consentiment prestat per la seva part en el moment d'enviar-seu comentari per participar al bloc.

Formulari de contacte: Gestionar i respondre als dubtes i / o consultes que ens plantegen. Per  a això, ens podrem posar en contacte amb vostè tant per via electrònica tant telefònica. La base legal per al tractament de les seves dades personals serà el consentiment prestat per la seva part en el moment d'enviar-la seva petició de contacte. 

D'altra banda i, únicament en el cas que així ho hagi consentit expressament, les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes, serveis, ofertes i consells (newsletter), informant-li que el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat està legitimat pel consentiment exprés prestat per part seva. Per això, li recordem que en qualsevol moment pot revocar el mateix a través de l'enllaç adaptat a aquest efecte en la comunicació o bé, enviant un correu electrònic a akureyri@akureyri.cat

QUINES DADES TRACTEM ?

En el marc de les funcionalitats ofertes a través d'aquesta pàgina web, i condicionat a les finalitats prèviament indicades, a AKUREYRI tractem dades identificatives i de contacte com són nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, així com dades de direcció d'enviament i bancàries en el cas que procedeixi per a la compra d'articles a través de la nostra pàgina web.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES ?

AKUREYRI no comunicarà dades personals dels seus clients a tercers llevat que sigui requerit a fer-ho en compliment d'obligacions legals. Així no obstant això facilitarà les dades necessàries per al lliurament de les comandes a les empreses de transport, i per a complir al lliurament efectiu de les comandes que cursin els clients.

Així mateix, informar-li que per a poder prestar-li els nostres serveis oferts a través de la present pàgina web, requerim de l'assistència eventual de proveïdors de serveis tecnològics que en els processos de revisió poden tenir accés a les seves dades personals. Si és el cas, aquests tercers actuaran sempre en nom i per compte de AKUREYRI i seguint les nostres peticions i instruccions, de manera que en cap cas disposaran de les seves dades per a finalitats pròpies.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES ?

AKUREYRI conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Així no obstant les mateixes es suprimiran un cop finalitzi el termini legalment establert, o, si s'escau en el moment que el titular ho sol·liciti per escrit.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS COM A TITULAR DELS DRETS ?

Accés: podrà obtenir confirmació sobre l'existència de les seves dades personals, així com consultar a les seves el detall concret de les mateixes i que són objecte de tractament.

Rectificació: podrà modificar les seves dades personals quan ho consideri procedent, sigui per canvis o inexactitud, així com completar aquelles dades que consideri que són incompletes.

Supressió: podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan ho consideri oportú, o pel fet que les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Oposició: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals, llevat que no sigui possible per motius legals o perquè sigui necessari en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Limitació de l'tractament: podrà sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament sigui il·lícit, s'oposi a la supressió de les seves dades, i se sol·liciti la limitació del seu ús;
  • Quan no es necessiti tractar les seves dades, però es necessiten per a l'exercici o defensa de reclamacions;
  • Quan s'hagi oposat a el tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat: podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut a través de la pàgina web, així com si el titular ho considera oportú a transmetre'ls a una altra entitat.

Canals d'exercici: podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a AKUREYRI, carrer Pi i Margall, 73 - Mercat Estrella - Parades 29 a 41, 08024 Barcelona o enviant un correu electrònic a akureyri@akureyri.cat, en ambdós casos amb la referència " Protecció de Dades ". Per a l'exercici dels seus drets haurà d'adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, remetre la petició des del correu electrònic inscrit a la pàgina web, i indicar el dret que desitja exercir.

Si considera que no s'han tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web www.aepd.es

L'exercici d'aquests drets és gratuït.