AKUREYRI posa a disposició dels seus clients un servei de compra online que li permetrà comprar els articles disponibles a la seva botiga online.

Les presents Condicions Generals de Venda regulen les condicions en les que es regeixd l´ús de la página web www.akureyri.cat i la compra de productes a través de la mateixa. En aquest sentit l´ús de la botiga online constitueix en allò que sigui d´aplicació, l´acceptació per part dels clietns d'aquestes Condicions Generals de Venda.

Aquestes condicions generals han estat escrites de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, on s´aprova el Texte Refòs de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d´altres lleis complementàries.

Artícle 1 – Informació general i de contacte

La titularitat d´aquesta página web la té AKUREYRI , denominació comercial titularidat de Montserrat Ansede Santana, con NIF 46564932Y, essent les dades de contacte les seguents :

 • Domicili: C/ Pi i Margall nº. 73 Mercat la Estrella, parades 29 a 41
 • Població: Barcelona
 • Districte Postal: 08024
 • Telefon: 938553141
 • Email: akureyri@akureyri.cat

Article 2 – Objecte

El propòsit de les presents Condicions Generals de Venda és el d´informar als clients que comprin a través de la página web www.akureyri.cat de le condicions i modalitats en les que AKUREYRI habilita el servei de venda i entrada dels articles sol.licitats, així com definir els drets i obligacions de les parts.

Les presents Condicions Generals de Venta s´aplicaran, sense cap restricció, a totes les vendes dels articles que AKUREYRI ofereixi a través de la seva página web.

La realització i confirmació per part de lclient d´una comanda d´articles ofertats per a la venda en la página web d´AKUREYRI, suposa l´acceptació per part del client de les presents Condicions Generals de Venda, amb coneixement previ a la realització de la comanda reconegut pel client en qualitat de comprador dels articles inclosos a la comanda.

AKUREYRI es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents Condicions Generals de Venda. No obstant, sempre serán aplicables les Condicions Generals de Venda corresponents a la data de confirmació de la comanda.

Les presents Condicions Generals de Venda es completen amb les disposicions de l'Avis Legal, amb les disposicions de la Política de Privacitat i Política de Cookies accesibles des de la página web..

Article 3 – Formalització del contracte i comandes

3.1    Tarifes

El preu de venda està indicat en euros i és el preu vigent en el moment de la realització de la comanda a través de la pàgina web.

El preu de venda dels articles publicats a la pàgina web podrà ser modificat per AKUREYRI. No obstant això, sempre serà aplicable el preu de venda publicat en el moment en què es realitza i confirma la comanda.

El preu de venda no inclou els costos de transport de la comanda que, si s'escau, i en funció de l'import de la comanda, s'hagin de repercutir al client d'acord amb les clàusules de les presents Condicions Generals de VEnda, de manera que l'import dels mateixos es facturarà com a suplement al preu de venda dels articles adquirits. En tot cas, si és aplicable la repercussió de costos de transport, l'import dels mateixos serà mostrat durant el procés de validació de la comanda.

El preu de venda inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable en la data de confirmació de la comanda i d'acord amb la normativa vigent.

3.2    Característiques dels articles

El client podrà seleccionar un o diversos articles entre les diferents categories ofertades per AKUREYRI a la seva pàgina web.

L'assortiment d'articles publicats per AKUREYRI a la seva pàgina web podrà ser objecte de modificació, en funció del nivell d'inventari i disponibilitat dels mateixos.

AKUREYRI disposa d'un comerç al domicili indicat en l'article 1 de les presents Condicions Generals de Venda.

L'assortiment d'articles i preus de venda dels mateixos publicats per a la venda a la pàgina web, pot ser diferent i per tant variar pel que fa a l'assortiment d'articles i preus dels mateixos oferts en el comerç indicat.

De conformitat amb la normativa aplicable, amb caràcter previ a la confirmació de la comanda, el client tindrà la possibilitat de conèixer a través de la pàgina web d´AKUREYRI la marca i característiques bàsiques dels articles que desitja adquirir, que podran ser publicitades a través de la descripció completa dels mateixos i / o imatges i / o insercions de text o comentaris relatius als mateixos, tot això segons les dades obtingudes de proveïdor o fabricant, o, si s'escau traslladant les dades obtingudes de l'etiquetatge realitzat per aquests.

No obstant això i addicionalment, qualsevol consulta relativa als articles oferts a través de la pàgina web serà atesa directament en el comerç indicat a través del núm. de telèfon 938.553.141.

3.3    Disponibilidat

L'assortiment d'articles mostrats a la pàgina web està subjecte a la disponibilitat dels mateixos.

La pàgina web permetrà la confirmació d'una comanda només en el cas que hi hagi disponibilitat comptable dels articles inclosos en el mateix.

En el supòsit que durant la preparació de la comanda que s´hagi confirmat es detectin deficiències de qualitat d'algun dels articles inclosos en el mateix o errors en l'inventari físic, que impedeixin la compleció i enviament de la comanda segons el sol·licitat, AKUREYRI es posarà en contacte amb el client a través del correu electrònic i / o telefònicament segons les dades per aquest facilitades, a fi de confirmar les seves instruccions respecte a la mateixa, i segons els següents criteris:

 • Anul·lació total de la comanda:
 • Comanda amb diversos articles: en cas de manca de disponibilitat d'algun dels articles sol·licitats, el client podrà sol·licitar l'anul·lació total de la comanda, obligant-se AKUREYRI a reemborsar l'import cobrat pel mateix sempre mitjançant transferència amb independència del mitjà de pagament que el client hagi escollit. En aquest cas AKUREYRI sol·licitarà al client la remissió d'un correu electrònic a akurery@akureyri.cat sol·licitant l'anul·lació total i reemborsament de l'import cobrat i informant de les dades completes del compte bancari al qual s'ha de realitzar la transferència. Aquest missatge ha de ser remès des de la mateixa adreça de correu electrònic informat en la pàgina web. AKUREYRI efectuarà la transferència en un termini màxim de 48 hores laborables, i remetrà a el client comprovant de la mateixa per correu electrònic una vegada realitzada.
 • Comanda amb un únic article no disponbile: AKUREYRI cancel·larà la comanda i reemborsarà l'import cobrat pel mateix sempre mitjançant transferència amb independència de el mitjà de pagament pel client escollit. En aquest cas AKUREYRI sol·licitarà el client la remissió d'un correu electrònic a akureryri@akureyri.cat informant de les dades completes del compte bancari al qual s'ha de realitzar la transferència. Aquest missatge ha de ser remès des de la mateixa adreça de correu electrònic informat en el pàgina web.
 • Confirmació enviament resta d'articles disponibles.
 • Si el client desitja rebre la resta d'articles disponibles AKUREYRI tramitarà la preparació i enviament dels mateixos, sense cost de transport addicional per al client en el cas que l'import total de l'enviament no arribi a el mínim establert. En aquest cas AKUREYRI sol·licitarà el client la remissió d'un correu electrònic a akureyri@akureyri.cat sol·licitant la tramitació de la resta d'articles i l'abonament i reemborsament de l'import pagat aplicable a l'article no disponible, i informant de les dades completes del compte bancari a la qual s'ha de realitzar la transferència. Aquest missatge ha de ser remès des de la mateixa adreça de correu electrònic informat en la pàgina web. En tot cas la devolució sempre s'efectuarà mitjançant transferència amb independència de el mitjà de pagament pel client escollit en la seva comanda. AKUREYRI efectuarà la transferència en un termini màxim de 48 hores laborables, i remetrà a el client comprovant de la mateixa per correu electrónio un cop realitzada.
 • Modificació parcial de la comanda.

Si el client desitja substituir l'article no disponible per un altre article de forma  alternativa, ha de formalitzar una nova comanda a través de la pàgina web i sol·licitar l'anul·lació total de la comanda precedent d'acord amb el procediment indicat en el present apartat.

3.4    Comanda

La realització d'una comanda a través de la pàgina web per part de client, equival a l'acceptació per part d'aquest de les presents Condicions Generals de Venda així com de les estipulacions previstes, i el client declara haver llegit i ser coneixedor de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

El client tindrà la possibilitat de comprovar a través de la pàgina web els detalls de la seva comanda un cop aquest hagi estat confirmat.

A partir del moment en què el client confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona  << Confirmar i pagar >> i haver formalitzat de conformitat el pagament mitjançant els mitjans de pagament habilitats a l'efecte, es considerarà que ha acceptat el contingut i condicions de la mateixa, així com les presents condicions generals de venda, tenint a partir d'aquest moment la venda caràcter definitiu.

AKUREYRI iniciarà la preparació de la comanda tan aviat verifiqui el pagament s'ha rebut en conformitat, i remetrà un correu electrònic a el client confirmant la recepció del mateix, així com en cas de disponibilitat de tots els articles sol·licitats, un segon correu electrònic en el moment de seva expedició de la comanda. Tots dos correus electrònics seran remesos a l'adreça de correu electrònic proporcionat pel client a través de la pàgina web.

El client podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions que preveu l'article 6 de les presents condicions generals de venda.

La factura simplificada o ordinària segons es tracti, s'ha de trametre en el moment de l'expedició de la comanda, en format paper juntament amb aquest o mitjançant correu electrònic en format digital a petició de client.

AKUREYRI es reserva el dret de refusar o anul·lar les comandes d'acord amb el procediment indicat a l'apartat 3.3 de les presents condicions generals de venda, en el supòsit en el qual les unitats sol·licitades o el nombre de comandes tramitades pel client de forma acumulada evidenciïn, o posen de manifest que el client realitza una activitat econòmica relacionada amb els mateixos. AKUREYRI efectua una distribució al detall dels articles oferts i per a consum, sense ser en cap cas majorista. El client coneix i accepta amb l'acceptació de les presents Condicions Generals de Venda que els articles posats a la venda per AKUREYRI a través de la seva pàgina web són destinats a consum i en cap cas a la realització de revenda o activitats econòmiques vinculades als mateixos .

Finalment, AKUREYRI es reserva el dret a suspendre o anul·lar l'execució i / o lliurament d'una comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució de la mateixa, en cas d'impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel client, en cas d'incidències relacionades amb el mateix, o en el cas d'ús indegut la la pàgina web, així com en el cas que el client hagi falsejat les dades relatives a la seva identificació. En tot cas i segons la normativa aplicable per a cada cas, l'ús indegut detectat de la pàgina web motivarà la baixa del client com a usuari habilitat i la posada en coneixement de l'incident a les autoritats competents.

Artícle 4 – Pagament

4.1    Mitjans de pagament

Els mitjans de pagament que AKUREYRI habilita a través de la seva pàgina web són targeta bancària, transferència o Bizum, sent les targetes bancàries acceptades a la pàgina web Visa o Mastercard.

Tots els titulars de targetes bancàries estan sotmesos a comprovacions de validació i autorització per l'emissor de la targeta. Si l'emissor de la targeta de pagament del client denega el pagament, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament de la comanda cursat, ja sigui durant el procés de confirmació de la comanda o en qualsevol moment posterior, la comanda no serà tramitada i AKUREYRI procedirà a seva anul·lació.

4.2    Modalidats de pagament

Totes les comandes hauran d´abonar-se en euros, incloent l´import total de la comanda els impostos i / o els càrrecs legalment aplicables. Els costos bancaris aniran en el seu cas a càrrec del client.

4.3    Seguretat a les operacions de pagament

La posada a disposició el pagament mitjançant targeta bancària ha estat habilitada a la pàgina web d´AKUREYRI seguint el protocol establert pel seu proveïdor de serveis de pagament, i a fi de garantir la seguretat dels pagaments, durant el procés de pagament el sistema sol·licitarà el criptograma visual (CVV) que figura en el revers de la targeta bancària utilitzada pel client. La seguretat de l'pagament descansa en la correcta autenticació de client i en la confidencialitat de la totalitat de dades reportats per aquest. Per garantir aquesta seguretat la passarel·la de pagament habilitada pel proveïdor de serveis de pagament, empra tècniques criptogràfiques i compleix amb la normativa vigent.

En el marc de la lluita contra el frau a Internet, les dades relatives a la comanda de client podran ser comunicades a tercers habilitats per llei i / o designats per AKUREYRI, a l'únic efecte de verificar la identitat del client, així com la validesa de la comanda , del mitjà de pagament emprat i del lliurament associat a la comanda indicat.

AKUREYRI es reserva el dret a exigir fotocòpia del document d'identitat del client i / o qualssevol altres dades relatives a la identitat del client o al domicili de lliurament informat pel mateix en la pàgina web. En tot cas el client té el dret que li confereix la normativa de protecció de dades personals, segons el previst en la Política de Privadesa accessible juntament amb les presents Condicions Generals de Venda a la pàgina web.

Artícle 5 – Lliurament i recepció

5.1    Disposicions generals

Els articles sol·licitats pel client en la comanda, d'acord amb el que disposen les presents Condicions Generals de Venda, podran ser lliurats o recollits pel client, segons es detalla a continuació.

El client ha d'indicar durant la confirmació de la comanda a la pàgina web, on és la direcció de lliurament corresponent a aquest. AKUREYRI només cursa i realitza lliuraments a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, i en concret limitada actualment als districtes postals indicats tot seguit:

Districtes postals en servei :

08023 08024 08025 08026 08027 08028 08013 08031 08032 08041

En aquest cas, el client o destinatari habilitat per aquest rebrà els articles a través de l'empresa de transports escollida per AKUREYRI, havent de signar el justificant de recepció establert per aquesta a l'efecte, que servirà de prova fefaent del lliurament de la comanda a tots els efectes per part de AKUREYRI.

En el cas que el client desitgés recollir la comanda a la botiga d´AKUREYRI, aquest haurà d'informar a la pàgina web , indicant en l'apartat corresponent al domicili de la mateixa: C / Pi i Margall núm. 73 - Mercat Estrella - a 08024 Barcelona.

El lliurament de la comanda es realitzarà en un termini no superior a 2 dies laborables a comptar des de la data de confirmació, excloent per tant dissabtes i festius a efectes de còmput. I l'horari de lliurament deL transportista és entre les 08.00 hores i les 19:00 hores.

Serà obligació del client informar d'un lloc de lliurament on pugui rebre la comanda cursada dins de l'esmentat rang horari. En cas que el client no tingui certesa sobre la possibilitat de rebre la comanda dins del termini i horari indicat, és aconsellable seleccioneu com a lloc de lliurament el domicili de la botiga de AKUREYRI segons les dades indicades.

La botiga d´AKUREYRI està oberta en el seguent horari :

Dimarts :                      08:00 a 15:00 i 17:00 a 20:00
Dimecres :                    08:00 a 15:00
Dijous :                        08:00 a 15:00
Divendres :                   08:00 a 15:00 i 17:00 a 20:00
Dissabte :                    08:00 a 15:00

Si el client està absent en l'adreça facilitada en el moment del lliurament de la comanda, l'empresa de transports realitzarà un segon intent dins l'horari de servei indicat (08:00 a 19:00).

En el cas que el destinatari estigui absent una segona vegada en el domicili indicat, el mateix serà retornat a AKUREYRI, on estarà disponible perquè el client passi a recollir-lo.

En cap cas es tornarà a remetre una comanda retornada pel transportista, per la qual cosa haurà de ser el client qui passi a recollir-la per la botiga d'AKUREYRI, havent de fer-se càrrec del cost addicional de transport que es detalla en l'apartat següent.

En cas de devolució AKUREYRI remetrà a través de correu electrònic i / o telèfon, avís conforme la comanda ha estat retornada per l'agència de transports i que es troba a disposició de client per a la seva recollida en botiga. En cap cas el temps de permanència en botiga per a la seva recollida haurà de ser superior a 5 dies laborables - exclosos dissabtes i festius - des de la data en què se li remet a el client el correu electrònic informant de la devolució. Si és aquest el cas, en el moment de la recollida s'haurà de fer càrrec del cost de devolució tal com s´estableix als apartats següents.

En el cas que el client no passi a recollir la comanda en el termini indicat, AKUREYRI cancel·larà el servei i la reserva dels articles inclosos en la comanda, havent-se el client de fer càrrec dels següents conceptes sense res més a dir ni reclamar:

 • Cost de transport: si en funció de l'import de la comanda el client va haver de fer-se càrrec de el cost de transport indicat en els apartats següents.
 • Cost de devolució: el client es farà càrrec del cost de devolució que s´estableix els apartats següents.
 • Articles caducats o amb data de caducitat imminent dins dels 7 dies següents a la data de devolució, havent de fer càrrec del total facturat pels mateixos sense dret a compensació.
 • Resta d'articles: el client s'haurà de fer càrrec del 50% del total facturat pels mateixos en concepte de compensació. AKUREYRI procedirà a la devolució del 50% restant prèvia deducció dels conceptes anteriors, a través de transferència bancària amb independència del mitjà de pagament escollit pel client en el procés de confirmació de la comanda. Referent a això, el client haurà d'informar per correu electrònic i des de l'adreça de correu electrònic informat en la pàgina web, el seu desig de rebre l'import romanent i informant de les dades bancàries en què desitja rebre la mateixa. En el supòsit que la resta de càrrecs superi l'import romanent indicat, no serà transferit cap import i ni AKUREYRI ni el client podran res més demanar ni reclamar al respecte.

5.2    Cost de transport i / o compensació per devolució

A les comandes cursades pel client a través de la página web d´import igual o superior a 80 euros, no se´ls aplicarà cost de transport. Aquest import correspondrà a l´accumulat corresdponent al preu de venda dels articles sol.licitats i impostos aplicables dels mateixos :

Cost de transport :                                           8 euros IVA inclòs Cost de transport segon intent :                                                 -

Cost de devolució :                                          5 euros IVA inclòs

AKUREYRI fa constar que el cost de transport i en el seu cas el cost de devolució facturat per l'empresa de transports és superior al cost repercutit a client en termes de compensació del servei. Degut a que AKUREYRI té un cost diferencial que no es repercuteix per tal de mantenir actiu el servei, agrairem al client que eviti la generació de comandes a llocs de lliurament que per horaris o per disponibilitat no tinguin la certesa poden rebre'ls, i prioritzin en aquest supòsit la recollida de les comandes a la botiga.

El cost de transport serà facturat en tots els casos juntament amb la comanda en funció de l'import de la mateixa i d'acord amb els límits indicats anteriorment, i per a comandes recollides en botiga, el cost de transport que si és el cas s´hagués pagat serà reemborsat en el moment de la recollida.

5.3    Anomalíes, danys o paquets deteriorats

 1. Anomalíes, danys o paquets deteriorats

Es recomana al client o al destinatari de la comanda, comprovar en el moment del lliurament l'estat exterior del paquet i un cop obert l'estat dels articles.

En cas d'anomalia relacionada amb el paquet - paquet danyat, paquet obert, restes de líquids, cops, etc. - o relativa als articles sol·licitats - producte que falta, producte danyat, etc. -, el client haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui d'entre els descrits en els apartats 5.3.2 i 5.3.3 de les presents Condicions Generals de Venda.

L'incompliment del procediment indicat en aquests apartats limitarà la possibilitat que AKUREYRI efectuï reclamació al transportista, pel que en cas d'incompliment del que s'indica als apartats 5.3.2 i 5.3.3., el client no pot exigir reemborsament, ni reposició dels articles afectats.

D'acord amb els procediments indicats en 5.3.2 i 5.3.3. AKUREYRI procedirà a una revisió de la informació aportada pel client i derivarà la reclamació que correspongui a l'empresa de transports.

En tot cas, si s'ha complert el procediment establert al respecte, AKUREYRI resoldrà dins dels 3 dies laborables següents a la data de recepció del correu electrònic enviat pel client, a fi de recollir el paquet danyat o reposar l'article danyat o reemborsar l'import que correspongui a aquest.

 1. Procediment d´obligat cumplimient en cas de paquet danyat
 • En cas d'incidència constatada en presència empresa Tranportes
  El servei de lliurament ha de ser rebutjat deixant manifest del motiu de l'rebuig.
  Així mateix, el client ha de remetre un correu electrònic a akureyri@akureyri.cat el mateix dia en què es rebutja l'enviament, informant de l'motiu detallat de l'rebuig.
 • En cas d'incidència constatada sense presència de l'empresa transportista.
  Notificar la incidència mitjançant la remissió d'un correu electrònic a akureyri@akureyri.cat el més aviat possible i en tot cas sempre dins dels 3 dies posteriors al lliurament de la comanda, adjuntant fotografia del paquet / s danyats abans de l'obertura de els mateixos. 
  En cap cas el paquet / s perceptiblement danyat / s haurà de ser obert fins que Akureyri confirmi procediment a seguir amb el / s mateix / os
 1. Procedimento d´obligat cumpliment en cas d´article que falta o danyat
 • El client ha de comunicar l'article que falta o danyat mitjançant la remissió d'un correu electrònic a akureyri@akureyri.cat aportant fotografia completa i expressiva dels articles rebuts encara embalats en el cas d'articles que falten, o, si s'escau fotografia de l'article danyat.

5.4    Terminis d´expedició i lliurament

El termini de lliurament d'una comanda cursat a la pàgina web serà d'un màxim de 48 hores laborables - excloent dissabtes i festius - a comptar de la data de confirmació de pagament de la comanda, en els casos en què el mitjà de pagament escollit per el client sigui targeta bancària o Bizum, i a comptar des de la data de recepció de la transferència en els casos en què el mitjà de pagament triat sigui transferència bancària.

En el cas que es excedissin els terminis de lliurament per qualsevol motiu o força major, el client tindrà la possibilitat d'anul·lar la comanda sol·licitant-ho per correu electrònic i d'acord amb el procediment indicat a l'apartat 3.3

Artícle 6 – Drets i terminis de desistiment

6.1    Dret i termini de desistiment

De conformitat amb la normativa aplicable, el client disposa d'un termini de 14 dies (CATORZE DIES) des de la data de recepció de la comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense estar obligat a motivar la seva decisió.

El client que s'aculli a l'exercici de l'esmentat dret de desistiment ha d'informar mitjançant correu electrònic remès a akureyri@akureyri.cat de la seva voluntat en aquest sentit, és necessari que el correu electrònic sigui remès des de l'adreça de correu electrònic informada a la pàgina web , que informi la data de recepció, núm. de comanda i articles que vol tornar, aportant tant fotografies de l'estat dels mateixos i dades del compte bancari on desitja rebre el reemborsament imputable als mateixos.

 1. Articles exclosos del dret de desistimient legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir- se en el cas de comandes relatives a:

 • El subministrament d'articles que correspon als sol·licitats pel client, haguessin estat desprecintats després del lliurament i que no puguin ser retornats per motius d'higiene o de protecció de la salut.
 • El subministrament d´articles frescos de consum immediat, que correspon als sol·licitats pel client, puguin deteriorar-se o que estan sotmesos a data de caducitat.

Per tant, el client queda advertit el fet que no pot fer valer el seu dret legal de desistiment respecte d'articles desprecintats pel client, així com sotmesos a control de data de caducitat, la comercialització posterior per part de AKUREYRI comportés riscos per motius de higiene o de protecció de la salut dels consumidors, com ara articles per a la cura personal, maquillatge, productes de consum immediat, aliments, etc.

 1. Consequències de l´exercici del dret legal de desistiment

Quan els articles siguin susceptibles d'acollir-se el dret legal de desistiment, el client que exerciti el seu dret de desistiment en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de l' import abonat per l'adquisició dels productes retornats. La devolució de la suma abonada s'ha de fer sense més demora, i en tot cas abans de 48 hores laborables des de la data de recepció a AKUREYRI dels articles pels que el client s´ha acollit al dret de desistiment.

 1. Despeses

De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes aniran per compte de client, excepte en el cas de disconformitat dels articles lliurats respecte als sol·licitats en la comanda, on en aquest cas les despeses de devolució aniran a càrrec d´AKUREYRI.

 1. Termini per a l´exercici del dret contractual de desistiment

El client disposa de 14 dies des de la data de recepció de la comanda per tornar els articles comprats, no podent acollir-se en el cas d'articles exclosos segons el que indica l'apartat 6.1.1 de les presents condicions generals de venda.

6.2    Consequències del dret contractcual de desistiment

Quan els articles siguin susceptibles d'acollir-se al dret contractual de desistiment, el client que exerciti el seu dret de desistiment en les condicions previstes en aquestes Condicions Generals de Venda, rebrà el reemborsament en el compte bancari informada per escrit pel client i per la part de els articles retornats, en el termini de les 48 hores laborables següents a la recepció dels articles a AKUREYRI, sempre que aquests es rebin en estat apropiat per a la seva comercialització, precintats i en el seu embalatge original.

No s'acceptaran ni devolucions ni reemborsaments d'articles que es poden acollir a l'exercici de el dret de desistiment, però es rebin a AKUREYRI amb posterioritat als 14 dies indicats, comptats des de la data de recepció dels mateixos per part de client.

AKUREYRI assumirà les despeses de devolució en el supòsit de disconformitat entre els articles subministrats respecte als articles realment sol·licitats pel client en la comanda.

Akureyri no acceptarà enviaments remesos pel client a ports deguts.

Artículo 7 – Garantíes

7.1    Garantíes legals

Tots els articles a la venda a la pàgina web d´AKUREYRI estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable en el moment de realitzar la comanda i per la garantia contra vicis ocults, que permet el client la devolució sense despeses dels articles defectuosos que se li haguessin lliurat.

En el context de la garantia legal de conformitat i / o de la garantia legal per vicis ocults, AKUREYRI es compromet a reemborsar l'import de l'article que s'aculli a la mateixa en els termes indicats en el present apartat, i en el termini de 48 hores laborables a comptar des del moment de recepció de l'article que s'aculli a aquestes garanties.

Per acollir-se a la garantia legal de conformitat i / o la garantia legal per vicis ocults, el client haurà de remetre un correu electrònic a akureyri@akureyri.cat, des de l'adreça de correu electrònic informada a la pàgina web, i tan aviat com el defecte hagi estat detectat, informant dels motius i aportant fotografies així com el compte bancari al qual desitja se li retorni l'import aplicable als articles defectuosos retornats.

Les presents garanties no exclouen el dret a l'exercici de desistiment indicat a l'apartat 6 de les presents condicions generals de venda.

 1. Garantía legal de conformidat

De conformitat amb la normativa aplicable, AKUREYRI està obligada a lliurar articles que siguin conformes i en perfecte estat, respecte als sol·licitats pel client en la comanda, responent així mateix de qualsevol falta que existeixi en el moment del lliurament de la comanda, així com pels defectes que es puguin produir durant el transport de la mateixa.

En relació a aquesta garantía, perquè la comanda pugui ser considerada conforme ha de:

 • Ajustar-se a la descripció de l'article realitzada per AKUREYRI a la seva pàgina web, ajustant-se en termes de qualitat, marca i envàs a la mateixa.
 • Ser apte per a l´ús a què ordinàriament es destinen els articles del mateix tipus.
 1. Garantía legal por vicis ocults

De conformitat amb la normativa aplicable, AKUREYRI està obligada a la garantia pels defectes ocults que tingui l'article venut a través de la seva pàgina web, si els mateixos fan que l'article sigui impropi per a l'ús a què se li destina, o si disminueixen de tal manera aquest ús que, d'haver-los conegut el client, no ho hauria adquirit o hauria donat menys preu pel mateix.

 1. Exclusió de les garantíes

Queden exclosos de la garantia els articles que un cop rebuts pel client, aquest els hagi modificat, o, si s'escau integrats o afegits en d'altres.

En tot cas, el client haurà d'aportar la comanda o factura corresponent als articles i demostrar que la compra dels mateixos va ser a través de la pàgina web d¨AKUREYRI, essent els mateixos als subministrats tant en marca, tipus, caducitat i lot.

Artículo 8 – Signatura i prova

AKUREYRI treballa per a la protecció de les dades personals que els clients informin a través de la seva pàgina web, garantint un elevat nivell de seguretat, però el client igualment ha de participar en la protecció de les seves dades personals. En concret, el client no ha de comunicar a ningú el seu identificador d'accés i contrasenya, canviant la mateixa periòdicament.

AKUREYRI no assumeix cap responsabilitat per la divulgació de les dades relatives a client a qualsevol persona que faci posteriorment ús d'aquest identificador de client i que accedeixi amb coneixement de la contrasenya.

La utilització de l'identificador de client i de la contrasenya seran prova de la identitat del client i de les obligacions que es deriven en l'ús de la pàgina web, i en concret en la validació de les comandes cursades a través de la mateixa.

AKUREYRI no assumeix en cap cas cap responsabilitat per l'ús fraudulent d'aquestes dades.

La comunicació de les dades relatives a la targeta bancària s´acollirà al que descriu l'article 4 de les presents condicions generals de venda.

Artículo 9 – Atenció al client

Per a qualsevol información adicional o consulta relacionada amb l´estat en la tramitació d´una comanda, devolució o reclamació relacionada amb la mateixa, apliquen les dades de contacte i horaris informats a l árticle 1 i 5.1 de les presents Condicions Generals de Venda.

Artículo 10 – Capacidat i responsabilitat

 1. Exclusió de les garantíes

Amb anterioritat a la realització d'una comanda, el client declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents Condicions Generals de Venda. Per tant, en el cas que un client no disposi de capacitat legal per a obligar respecte a les presents Condicions Generals de Venda, I validi una comanda a través de la pàgina web d´AKUREYRI, seran els responsables legals del client els què assumeixin i s'obliguin respecte a la mateixa en els termes de les presents Condicions Generals de Venda.

 1. Limitació de responsabilidat

La responsabilitat d´AKUREYRI per les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Venda, no es pot exigir quan l'incompliment d'aquestes obligacions sigui atribuïble a fets realitzats per tercers, fins i tot quan aquests fets tinguin previsibles, culpa del client, o a l'esdeveniment de circumstàncies de força major que quedin definides legalment, ni podrà exigir-se per qualsevol altra circumstància que excedeixi del control exclusiu d'AKUREYRI.

La informació disponible a la pàgina web, es transcriu per AKUREYRI de la informació facilitada pel seu proveïdor, fabricant o facilitada en l'etiqueta dels articles publicats, de manera que AKUREYRI transcriu la mateixa sense cap garantia, ni implícita ni expressa, respecte de la seva integritat, exactitud, actualitat, absència d'errors, disponibilitat, fiabilitat o exhaustivitat de les dades, articles, o serveis que apareguin, ni sobre la idoneïtat dels articles per l'ús que el client projecti fer dels mateixos.

AKUREYRI declina tota responsabilitat pels danys directes o indirectes, previsibles o no, soferts amb motiu de la utilització de la pàgina web.

En el cas que quedés establert de forma manifesta que el perjudici suportat pel client és imputable en exclusiva a algun dels articles venuts a través de la pàgina web d´AKUREYRI, aquesta responsabilitat es limitarà al reemborsament de l'import de l'article afectat que el client hagués abonat.

Artícle 11 – Protecció de dades personals

Per tramitar una comanda, AKUREYRI recollirà les dades personals de client mitjançant la creació d'un usuari i password.

El responsable del tractament de les dades és AKUREYRI, pel que s'informa a el client que les seves dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i de l'Reglament UE 2016 / 679 de 27 d'Abril (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

En conseqüència, s'informa al client que les seves dades seran tractades amb l'única finalitat de mantenir i gestionar la relació contractual derivada de les comandes tramitades pel client. El client té dret a accedir, rectificar o suprimir les seves dades, així com els drets que s'estableixen en les disposicions de la Política de Privacitat accessible a la pàgina web.

Artículo 12 – Invalidesa parcial

SI una o diversos dels apartats de les presents Condicions Generals de Venda fossin considerades o declarades invàlides en aplicació de la legislació actualment vigent o futura, els restants apartats conservaran íntegrament el seu abast i vigència.

Artícle 13 – Exclusió de renúncia

Si qualsevol de les parts no exerceixen el drets que els assisteixen, en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Venda, això no pot ser interpretat com la renúncia al seu compliment en futures relacions.

Artícle 14 – Llei aplicable i jurisdicció competent

Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de AKUREYRI.